Tip

Breng uw contractuele rechten en verplichtingen in kaart

De COVID-19 situatie leidt tot veel problemen rondom contractuele afspraken. Wat zijn die problemen en hoe kunnen we u daarmee helpen?

COVID-19 impact op uw contractuele afspraken

Door de corona-crisis zullen ondernemingen soms niet meer in staat zijn om verplichtingen (bij voorbeeld leverings- of afnameverplichtingen) uit contracten na te komen. De komende tijd zal dan ook veel vaker een beroep worden gedaan op overmacht, hetzij door uw eigen onderneming danwel door de wederpartij. Het is zaak om hierop voorbereid te zijn en uw contractuele posities scherp te hebben. Dat vereist inzicht en overzicht op een aantal contractuele gebieden. Welke contractuele clausules moet u in beeld hebben om uw juridische positie goed te kunnen beoordelen en daarop te anticiperen?

De onderstaande tabel bevat een checklist van relevante clausules in relatie tot de COVID-19 problematiek.

Clausule

Toelichting

Goed identificeerbaar met behulp van AI? (NL, ENG)

Overmacht

Vaak bevatten contracten een mogelijkheid om verplichtingen op te schorten in geval van overmacht.

Ja

Onvoorziene omstandigheden

Niet heel vaak opgenomen in contracten, maar wel erkend in de rechtspraak. Indien sprake is van een materiële wijziging dan kunt u in sommige gevallen niet meer worden gehouden aan de verplichting tot nakoming.

Nee

Garanties

Indien u garanties hebt afgegeven dan dient u hieraan te voldoen (ook indien er sprake is van overmacht). De garantieverplichting is immers reeds voor de overmacht situatie aangegaan.

Ja

Vrijwaringen

Een vrijwaring is een specifieke afspraak tussen partijen waarbij wordt afgesproken dat een specifiek risico voor rekening van een contractpartij komt. Indien u een vrijwaring heeft afgegeven, kunt u ernstige schade leiden.

Ja

Aansprakelijkheid

In de meeste contracten is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Ja

Boetebeding

Het is mogelijk dat u bij het niet nakomen van uw contractuele verplichtingen een boete verbeurt.

Ja

Schadevergoeding

Niet nakomen van een contractuele afspraak kan leiden tot een soms al vooraf vastgelegde vorm van schadevergoeding.

Ja

Verzekering

Mogelijk moest uw leverancier zich verzekeren voor aansprakelijkheid. In dat geval kan het nuttig zijn dit in kaart te brengen en kijken welke mogelijkheden de contractuele afspraken u bieden dit te controleren.

Ja

Leveringsplicht

Heeft u of uw afnemer wel een leveringsplicht? Indien u niet bij bepaalde klanten hoeft te leveren, kunt u ervoor kiezen om hiervan af te zien teneinde uw verplichtingen aan anderen te kunnen nakomen.

Nee

Opschorting

Mogelijk kunt u (een deel van) uw verplichtingen opschorten, bijvoorbeeld in geval uw afnemer een openstaande factuur nog niet heeft betaald.

Ja

Mogelijkheid prijsaanpassing

Biedt het contract mogelijkheid uw prijs aan te passen? Is dit enkel mogelijk binnen een bepaalde periode en omstandigheden of kunt u dit op elk moment doen?

Nee

Tussentijdse wijziging contract

Biedt het contract een mogelijkheid tot tussentijdse wijziging en onder welke voorwaarden?

Ja

Tussentijdse ontbinding

Mogelijk kan uw contract tussentijds ontbonden worden. Dit kan u een zekere onderhandelingsmacht richting uw afnemers geven en een basis vormen voor heronderhandeling.

Ja

Faillissement

In geval van mogelijke surseance en faillissement van een afnemer of leverancier is het noodzakelijk tijdig uw rechten en plichten te kennen zodat u direct op de situatie kunt reageren.

Ja

Het Legadex team kan u helpen bij het snel identificeren van de relevante clausules en het in kaart brengen van de juridische positie in samenhang daarmee. Ons team kan deze analyse handmatig uitvoeren tegen een uurtarief van EUR 80 ex. BTW en/of met ondersteuning door AI technologie bij grotere contactvolumes. U kunt dan op basis van een goed feitelijk inzicht het gesprek aangaan met uw contractspartners en zo hopelijk snel en gericht tot acceptabele oplossingen komen.

Meer informatie?

Onze collega’s Peter Schepens en Morad Kada hebben een volledig overzicht van de mogelijkheden en laten u graag via Zoom of Microsoft Teams praktijkvoorbeelden zien die aansluiten bij uw wensen. U kunt hen bereiken op pschepens@legadex.com en mkada@legadex.com